Het lonkend perspectief van Polderbeleving

Om bewoners en bezoekers te bewegen de polder in te trekken is het belangrijk dat ze voldoende kunnen beleven. Rust en ruimte is een beleving op zich, net als de geschiedenis en toekomst van het watermanagement of het verhaal 'van grond tot mond'. Andere recreanten zoeken een andere thematische invulling, bijv. cultuur of entertainment. Het gebied biedt vele mogelijkheden voor de diverse doelgroepen om onvergetelijke ervaringen op te doen.

Daartoe is het wel noodzakelijk om arrangementen en 'attractiepunten' (vooral ook in de letterlijke zin des woords) te ontwikkelen. Want nogmaals: niet iedere recreant gaat een of meerdere dagen op zoek naar de flora of de fauna in de streek. Daarentegen zullen geïnteresseerden in bijvoorbeeld de Oude Hollandse Waterlinie of een museum ook de pracht van de groene polder ervaren. Zo worden mensen ook op indirecte wijze met de natuur in contact gebracht. Dat is dan ook weer goed voor de werkgelegenheid, want bij een voldoende gevarieerd aanbod en een toenemende bezoeksduur aan het gebied ontstaan er mogelijkheden voor meer en kwalitatief hoogwaardige verblijfsaccommodaties, waaronder bijvoorbeeld verblijfsaccommodaties in vrijkomende agrarische bebouwing, drijvende accommodaties in waterrijke gebieden.

Kansen en ideeën, geopperd op 11 november 2015:
 • Kunstroutes, gedichtenroutes, doorkijkjes in het landschap, beeldentuinen,  theater/film (bijv. “Rampjaar 1672”Luc Panhuysen)
 • Culturele activiteiten à la Boerol
 • Weidevogelsafari's, vogelen
 • Openstellen boerenbedrijven voor publiek
 • Poldersportevenementen, pretpark, kaasbeleving
 • Wellness
 • Themaroutes
 • Beleving van de oudste delta ter wereld, water, Oude Hollandse Waterlinie etc.

Een paar concrete initiatieven:

Alblasserbos Oost


Het kruispunt A15-N3 wordt aangepast, waarbij een stukje Alblasserbos verdwijnt. De bestaande carpoolparkeerplaatsen worden samengevoegd in een grote carpoolparkeerplaats. Onderzocht kan worden of deze, met name in weekenden, gebruikt kan worden voor recreanten. De entree van het bos kan aan deze kant misschien verbeterd worden.

Alblasserpoort


Een randvoorwaarde bij de bouw van het gascompressiestation van de Gasunie in Wijngaarden was de instandhouding van het gebiedseigen karakter van de omgeving. Daarvoor heeft de Gasunie € 100.000 beschikbaar gesteld waarmee toeristische, educatieve en recreatieve doeleinden in dit gebied kunnen worden gerealiseerd. De betrokken partijen hebben de Gebiedscoöperatie Alblasserpoort u.a. opgericht die al diverse projecten heeft weten te realiseren. Nieuwe projectideeën hebben betrekking op:
 • een noordelijke parkeerfaciliteit,
 • een wandelroute langs de N 481,
 • natuurontwikkeling en educatie (de Kurk),
 • een kunst- en cultuurproject beeldentuin.

Recreatief knooppunt Sliedrecht


In de Transformatievisie Merwedezone uit 2009 wordt aangegeven dat in de zuidelijke rand van de Alblasserwaard nieuwe recreatieve knooppunten zullen worden toegevoegd, in aanvulling op bestaande knooppunten, zoals Kinderdijk en Alblasserbos-Oost. Nieuwe knooppunten liggen bij Souburgh in Alblasserdam, in Sliedrecht en in Hardinxveld-Giessendam. De knooppunten functioneren als toegangspoorten voor het Groene Hart. Ze sluiten aan bij de noord-zuidschakels voor het recreatieve verkeer en worden met elkaar verbonden voor wandelaars, fietsers, ruiters en waterrecreanten. De knooppunten vormen de basis voor de ontwikkeling van een Regiopark Merwede.

Ook de Ruimtelijke Strategie Drechtsteden van de Regio Drechtsteden beschrijft een regiopark: een groen en waterrijk gebied met een sterke verwevenheid tussen natuur en recreatie. Een gebied met meer dan voldoende recreatieve gebruikswaarde voor inwoners en passanten, onder meer door de verschillende recreatieve deelgebieden (bestaand en gepland) in samenhang verder te ontwikkelen.

Het recreatief knooppunt Sliedrecht krijgt op papier steeds meer gestalte. Het is voorzien ten noorden van de Betuweroute en ten oosten van de N482. Er komen sportvelden die worden uitgeplaatst uit het gebied ten zuiden van de spoorlijn, aangevuld met 4 ha. waterberging en 3 ha. groen.

Slingelandse plassen


Ten zuiden van Goudriaan ligt het recreatiegebied Slingeland, een waterrijk gebied met bijzondere natuurwaarden, een zwemplas en een speel- en ligweide. Dit terrein is eigendom van de provincie Zuid-Holland, die het (net als andere provinciale recreatieterreinen) wil afstoten.

Beleving van de rivier, Slobbengors


Aan het drierivierenpunt bij Papendrecht wordt op het Slobbengors geïnvesteerd in de kwaliteit van de openbare ruimte. Het groen in het park en rond het nieuwe hoofdkantoor van Fokker zal beter gebruikt kunnen worden en wordt beter verbonden met het pad op de dijk langs de rivier. De kwaliteit van de locatie kan in dat project echter nog niet ten volle benut worden. Samen met andere partners zou het groen op het Slobbengors kunnen uitgroeien tot de groene parel.

Kaasfabriek de Graafstroom


Ontwikkeling recreatieve en educatieve mogelijkheden rond melkfabriek Graafstroom.

Camperplekken


Het campertoerisme blijft groeien. Er zijn alleen in Nederland al 90.000 campers geregistreerd. Ook in de omringende landen neemt het gebruik van campers alsmaar toe. Niet alleen in de zomer, maar het hele jaar door. Steeds meer bezoekers van o.a. Kinderdijk en Gorinchem komen met een camper. Dat zorgt daar voor een toenemende parkeer- en overnachtingsdruk. Door overnachtingsplaatsen voor campers aan te bieden in het achterland worden twee vliegen in één klap geslagen: het ontlast de toegangspoorten en het leidt automatisch tot het kennismaken met en daardoor wellicht langer verblijven in dat achterland.

In 2011 zijn in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden kleinschalige camperlocaties op boerenerven van start gegaan. Daarnaast zijn er ook voorzieningen in de openbare ruimte en op campings. Bij de toegangspoorten wordt hier niet actief aandacht aan geschonken. Zo staan er bijvoorbeeld geen verwijzingen op de websites van het Werelderfgoed Kinderdijk en de gemeenten Gorinchem en Leerdam. De gemeente Alblasserdam bekijkt de mogelijkheden om extra camperplaatsen te realiseren op Haven Zuid. Voorlopig wordt gedacht aan 50 tot 60 extra camperplaatsen. De realisatie van deze camperplaatsen en de voorzieningen die hierbij horen zoals elektriciteit en water zijn meegenomen als project voor het programma van de Waterdriehoek 2016-2019.

Hoe kan de regio AV nog meer profiteren van deze groeimarkt en welke ontwikkelingen zijn er op het gebied van camperplaatsen in de regio. Den Hâneker en het VVV organiseren begin februari een avond over dit thema.Wandelen en fietsen vanuit de Noordelijke Drechtsteden


In Alblasserdam, Papendrecht en Sliedrecht is in 2015 met provinciale subsidie het wandelknooppuntennetwerk Drechtsteden gerealiseerd (in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden wordt dit nu uitgevoerd). Enkele wenslijnen voor de wandelaar en fietser zijn open gebleven en zouden in een vierjarig programma een plek kunnen krijgen. Vooral in de noord-zuid-richting ligt de wens voor enkele verbindingen voor langzaam verkeer om de stadlandverbinding te versterken.

(Let op: op de kaart ontbreken nog de stad-land verbindingen vanuit Alblasserdam.)Ruiterroutes


In de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden ligt een basis infrastructuur voor wandelaars, fietsers en kanoërs/roeiers. Eén bewegende groep is dan nog niet bediend, namelijk de ruiters. En dat terwijl er diverse maneges in het gebied zijn. Daarom is het idee ontstaan om rond Sliedrecht ruiterroutes aan te leggen. Ook in Alblasserdam en Papendrecht wordt hierover nagedacht.

Vaarroutes


Zie hiervoor de paragraaf over het uitbaggeren van de Linge en de Albas.

Matenasche Schiekade


Waterschap Rivierenland gaat de verbinding over de A15 en Betuwelijn ter hoogte van de Matenasche Scheidkade verbeteren door het talud aan de noordzijde te verlengen. Het talud wordt dan minder steil, zodat het beter fietsbaar wordt.

Fietsverbinding over het Kanaal van Steenenhoek


Hiermee ontstaat naast de A27 een directere en verkeersveiliger fietsverbinding tussen de Alblasserwaard en het Brabantse Land van Heusden en Altena (zijnde de toegangspoort over de weg naar Nationaal Park De Biesbosch en de Vestingdriehoek).

Locatie IJzergieterij


Bij deze locatieontwikkeling worden kansen benut, zoals gebiedsontwikkeling buitendijks, waarbij sprake is van een recreatieve functie met een landelijke inpassing.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten