Brug naar Gebiedsdeal 5

Inleiding

Gebiedsdeal 5: Groen Blauw Verbindt
2021 is het kanteljaar naar gebiedsdeal 5.

De gebiedsdeal 5 is een programma dat bestaat uit een netwerk en projecten gericht op duurzame gebiedsontwikkeling in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (A5H). Gebiedsdeal 5 volgt op vier eerdere deals die in de regio zijn uitgevoerd. Alle deals hadden de opdracht bij te dragen aan de toename van recreatie, het behoud van de biodiversiteit en aan de ontwikkeling en het behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen. Dit leidde bij de 4 de gebiedsdeal Groen Verbindt tot 34 initiatieven waarin scholen, ondernemers, gemeenten en maatschappelijke en landschappelijke organisaties samen optrokken. In de uitvoering stond onze overtuiging centraal dat effectief samenwerken in de streek zorgt voor meer en beter resultaat.

Drie overkoepelende thema’s bleken in de uitvoering op enthousiasme in de streek te kunnen rekenen, namelijk verhogen van de biodiversiteit, veen in beweging en beleving van het landschap. Het succes van Groen Verbindt, de energie die het los kreeg leidde tot GroenBlauw Verbindt. De wens om te continueren, om nog duurzamer een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van ons gebied én expliciet water en lucht (blauw) te betrekken bij die ontwikkeling.
 
 
Concept-projectplan 
Om tot een overzicht te komen welke initiatieven er leven in de A5H organiseerden de gebiedscoalitie 3 bijeenkomsten: 24 en 25 september 2020. Verslagen hiervan zijn te lezen.  
 
Bijeenkomst 24 september 2020 over "verhoging biodiversiteit"
Bijeenkomst 25 september 2020 over "beleving van het landschap"
Bijeenkomst 1 oktober 2020 over  "veen in beweging"
        Uitnodiging

De inspiratie die hieruit is voortgekomen leidde tot een conceptprojectplan Conceptplan GroenBlauwVerbindt met de voorlopig daarbij ingeleverde projectkaarten.
Op dit moment (januari 2021) worden de projecten intern besproken.


Wil je ook nog een project indienen?
Dat kan. Heeft u vragen omtrent het vervolg, neem dan contact op met Rolia Wiggelinkhuijsen, projectleider Groen Verbindt 4.0 en aanjager van Gebiedsdeal 5 rolia@heikopperhof.nl.

Drie thema's staan in deze duurzame landschapsontwikkeling centraal:

Beleving van het landschap
Water en waterrecreatie zijn dragende elementen van de regiogeschiedenis en behoren tot het DNA van de streek: inpoldering vanaf 1100, bedijking, waterhuishouding, Kinderdijk, Oude- en Nieuwe Hollandse waterlinie en de ontwikkeling van vestingsteden zoals Gorinchem, Leerdam, Vianen en Nieuwpoort, Loevestein als onderdeel van de vestingdriehoek. Maar ook vervoer over water door de eeuwen heen. De streek heeft een DNA van rust, ruimte, groen, water(huishouding) met molens, koeien, rivieren en riviertjes, polder als kenmerken. Het waterlandschap biedt een grote kans voor de duurzame gebiedsontwikkeling van de regio, waarbij het waternetwerk kan worden ontwikkeld tot een sterk samenhangend systeem.

Verhoging van de biodiversiteit
De biodiversiteit van planten en dieren staat onder druk. Een groot deel van de inheemse, regionale flora en fauna is gekoppeld aan het ‘agrarisch’ cultuurlandschap. De stikstofuitstoot, het gebruik van pesticiden, de woningbouw, de schaalvergroting van de landbouw, uitbreiding van het wegennet zorgen ervoor dat deze biodiversiteit onder druk staat. Dat is schadelijk voor de leefomgeving en de samenleving én op den duur ook nadelig voor ons allemaal. De vraag is hoe er gestuurd kan worden op een verhoging van de biodiversiteit. De A5H is een groot veenweidegebied met aan de oostzijde in de VijfHeerenLanden (VHL) wat meer klei, bestaande uit landelijk en stedelijk gebied en infrastructuur. De A5H biedt, omdat het voor misschien wel 70% bestaat uit agrarisch cultuurlandschap, nog een prachtige natuur én dus een enorme kans om de achteruitgang van de biodiversiteit tot stilstand te brengen en juist om te keren.

Veen in beweging
De A5H is een groot landbouw veenweidegebied met aan de oostzijde in de VHL wat meer klei. De A5H biedt daardoor prachtige natuur, een mooi cultuurhistorisch landschap, bezit bijzondere recreatieve iconen en een goed netwerk voorzieningen. De economische bijdrage van deze sector is belangrijk, maar staat onder druk.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten