Kansen voor infranatuur in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Initiatiefnemers:

 • Anthonie Stip, De Vlinderstichting, Blauwzaam

Beschrijving van het project:

 • Voor verschillende partijen uit de regio is inzichtelijk hoe biodiversiteit rond infrastructuur gewaarborgd kan worden.
 • Tevens is duidelijk welke effecten deze inrichtings- en beheermaatregelen hebben op een breed spectrum aan biodiversiteit en hoe dit vervolgens in de PR en communicatie ingezet kan worden.

Projecten waarmee dit initiatief samenhangt:

 • Prachtlint
 • Beheerconvenant Prachtlint 

Dit project draagt bij aan de volgende maatschappelijk thema's:

 • infrastructuur, 
 • regionaal verwerken van bermmaaisel 
 • duurzaamheid, 
 • toerisme, 
 • recreatie

Dit project versterkt de identiteit van de streek door:

 • Dit project laat zien dat samenwerking tot meerwaarde voor alle partijen leidt.
 • Ook geeft het een impuls aan de kleurrijkheid van de streek.
 • We lossen knelpunten op voor natuur en biodiversiteit rond infrastructuur en zoeken naar werkbare en praktisch uitvoerbare oplossingen hiervoor.
 • Tevens dient dit project als een voorbeeld voor de rest van Nederland (denk aan behaalde resultaat van beheerconvenant Prachtlint), wat binnen de Green Deal Infranatuur van De Vlinderstichting ook met relevante landelijk opererende partijen gedeeld kan worden.

De vraag om ondersteuning komt voort uit:

 • Eerste stappen voor dit project zijn gezet binnen het Beheerconvenant voor het prachtlint (ondertekend 10/12/2015). Daarin staat echter ook uitbreiding van het prachtlint verwoord.
 • Dit project voorziet in die uitbreiding van het oppervlak aan kleurrijke bermen en dijken, ingericht en beheerd op een manier die biodiversiteit in de streek ten goede komt.
 • Bij partijen uit de streek lijkt echter nog enige weerstand te zijn om hiermee aan de slag te gaan.
 • Dit project beoogt om deze knelpunten op te lossen, zodat meer partijen met overtuiging meedoen aan het beheerconvenant en het prachtlint.
 • Continu├»teit wordt gewaarborgd door het project integraal en in samenhang met andere projecten te zien, zoals Prachtlint, Beheerconvenant Prachtlint en de (landelijke) Green Deal Infranatuur.

Dit project draagt bij aan de ontsluiting van de streek door:

 • Zie hierboven (Green Deal Infranatuur - landelijke exposure van een goed voorbeeld).
 • Ook werkt het project aan een kleurrijke streek, wat recreatie in de streek kan bevorderen.
 • Tenslotte biedt het project ook perspectief tot het vermarkten van een product uit de streek, namelijk maaisel uit het Prachtlint (stroom maaisel moet eigenlijk groter om tot rendabele exploitatie te komen en dit project kan hierin voorzien)

Het project is duurzaam/energieneutraal doordat:

 • Op dit moment geen idee, wordt later concreet bij de exacte invulling

De stappen voor realisatie van dit project zijn:

  • Dec 2015 - Jan 2016: planvorming
  • Mrt - mei 2016: betrekken stakeholders
  • Jun - aug 2016: start pilot(s)
  • 2017: uitvoering pilots en monitoring effecten biodiversiteit
  • Eind 2017: oplevering
  • Bij concretisering project wordt dit schema verder ingevuld (na overleg met Gerard)

  Geen opmerkingen:

  Een reactie posten