De werking van Gebiedsdeals

Overheden, onderwijs, ondernemers en maatschappelijke organisaties hebben veel ambities als het gaat om het in stand houden en verfraaien van de groene buitenruimte en zij werken daarin samen. In het voorjaar van 2014 in Kinderdijk en een jaar later in Ottoland bleek er veel enthousiasme te zijn om die ambities een extra impuls te geven. Dat heeft geleid tot drie zogenaamde gebiedsdeals.

Wat zijn gebiedsdeals?

Kortweg gezegd is een gebiedsdeal een afspraak tussen gebiedspartijen om uitvoering te geven aan hun gezamenlijke groenblauwe ambities en verbindt financiële middelen en betrokkenheid van alle betrokken partijen. Een gebiedsdeal lijkt daarmee een opsomming van projecten op het gebied van landbouw, water, natuur, duurzaamheid, recreatie en toerisme. Het gaat bijvoorbeeld over het aanleggen van wandelpaden rond Leerdam, het inzamelen van snoeihout als brandstof voor een op te richten warmtecentrale, de realisatie van het Blauwzaam Lint (tegenwoordig Prachtlint geheten), het aanbrengen van uniforme toeristische wegwijzers en het realiseren van een uitkijkplatform bij de Zouweboezem (klik hier voor een compleet overzicht van de drie gebiedsdeals en projecten).

Gebiedsdeals zijn echter meer dan dat. In de eerste plaats gaat het bij de gebiedsdeals om draagvlak. Het is niet een product van één organisatie of alleen iets van de overheid. Het is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen publieke en private partijen. In een gebiedsdeal ontmoeten verschillende partijen elkaar, juist omdat ze in hetzelfde gebied actief zijn en daarbij elkaar en de regio kunnen versterken. Zij werken samen bij de totstandkoming van de gebiedsdeals en helpen elkaar bij de uitvoering ervan.
De volgende partijen zijn tot nu toe bij de gebiedsdeals betrokken: Provincie Zuid-Holland, de gemeenten Giessenlanden, Gorinchem, Leerdam, Molenwaard en Zederik, het Regiobureau Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, Waterschap Rivierenland, Stichting Blauwzaam, het Gebiedsplatform Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, Den Hâneker, Stichting Groene Hart, Energiecoöperatie De Knotwilg, gebiedscoöperatie Alblasserpoort, de Rabobank, Rijkswaterstaat, het Wellantcollege, het Zuid-Hollands Landschap, de Historische Vereniging Binnenwaard en verschillende ondernemers uit de streek.
Een tweede bijzonder aspect van de gebiedsdeals is, dat het een manier is om financiële middelen te vergaren en zo effectief en efficient mogelijk in te zetten. De eerste drie gebiedsdeals zijn daarbij vooral gericht geweest op het Uitvoeringsprogramma Groen van de provincie Zuid-Holland. Voor alle projecten in deze deals heeft de provincie in totaal meer dan € 850.000 toegezegd.

Vierde gebiedsdeal heeft bredere scope

In de vierde gebiedsdeal trachten we de scope breder te leggen en dus niet alleen te kijken naar het Uitvoeringsprogramma Groen. Bovendien worden in de vierde gebiedsdeal nadrukkelijk ook de Noordelijke Drechtsteden betrokken en de verbinding met de Waterdriehoek versterkt.

Gebiedscoalitie

Om te zorgen voor een adequate uitvoering van de gebiedsdeals is tijdens een bijeenkomst van een brede vertegenwoordiging uit de streek in augustus 2014 een gebiedscoalitie gevormd uit partijen die middels hun projecten een belangrijke rol in de deal spelen. Dat betekent dat de samenstelling kan veranderen zodra nieuwe fases van de gebiedsdeal in uitvoering gaan. Op dit moment hebben de volgende mensen zitting in deze coalitie:
  • Dirk Heijkoop namens het Regiobureau Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (Overheid) 
  • Rolia Wiggelinkhuijsen namens Stichting Blauwzaam (Ondernemers) 
  • Jan Boele namens Stichting Gebiedsplatform (Maatschappelijke Organisaties) 
  • Jan van Heukelum (Onderwijs). 
Deze gebiedscoalitie neemt tevens het initiatief ten aanzien van de totstandkoming van nieuwe deals.