Voortgang totstandkoming Meerjarenplan

Hei en Boeicop, 22 maart 2019

Sinds 1 maart 2019 is het indienen van een projectvoorstel niet meer mogelijk. Wilt u toch informatie geven over een mooi groen idee neem dan contact op met Rolia Wiggelinkhuijsen, info@gebiedsdeal.nl

Everdingen, 15 mei 2015

Graag informeren wij jullie over de voortgang bij de totstandkoming van het Meerjarenplan (gebiedsdeal 4) voor de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en de Noordelijke Drechtsteden. Eerder hebben wij aangegeven dat deze al begin februari 2016 klaar zou moeten zijn. Dat bleek voor velen (inclusief onszelf) een lastige taak. Op basis van deze feedback is in goed overleg besloten om de deadline voor het indienen van het Meerjarenplan te verschuiven. Dat schept ruimte om tot een volwaardig en gedragen programma te komen dat de streek een krachtige impuls geeft.

Hieronder vindt u informatie over de inhoud, verantwoordelijkheid, procedure en de aangepaste planning van het Meerjarenplan voor de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en de Noordelijke Drechtsteden.

Inhoud en verantwoordelijkheid Meerjarenplan


Het Meerjarenplan zal projecten bevatten die bijdragen aan natuurontwikkeling, -behoud en -beleving en die in de periode 2016-2019 ten uitvoer worden gebracht. Wij zoeken daarbij nadrukkelijk naar projecten die elkaar en de identiteit van de streek versterken. Samenhang in het programma is een belangrijk aandachtspunt, niet alleen van onszelf maar ook van de provincie. Wij vragen de betrokken initiatiefnemers daarom de verbinding te zoeken met andere partijen en thema's.

Wij focussen niet uitsluitend op het Uitvoeringsprogramma Groen van de provincie, maar duidelijk is wel dat dat op dit moment een belangrijke bron is voor de financiering. We beogen bovendien een flexibel programma, waarin ook in een latere fase projecten aan kunnen worden toegevoegd. Bovendien biedt de provincie - in tegenstelling tot de eerdere berichtgeving - ruimte om op basis van de voortgang van de uitvoering van het Meerjarenplan jaarlijks aanvullende afspraken maken.

De gebiedscoalitie bewaakt de voortgang en de budgetten van zowel de lopende als nieuwe gebiedsdeals, maar is daarbij afhankelijk van alle betrokken partners in de deals. Deze bewaking is dan ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat betekent dat de gebiedscoalitie er veel waarde aan hecht om samen tot een solide en gedragen uitwerking van het Meerjarenplan te komen en dat die samenwerking uitstrekt tot en met de uitvoering met dat plan.

Procedure totstandkoming Meerjarenplan


De gebiedscoalitie is geen projectenbureau. Wij hebben een rol in het vlot trekken van projecten, het verbinden van partijen en het sturen op de integraliteit van het Meerjarenprogramma. Wij geloven in de kracht van de streek en vragen de partijen uit de streek om met goede en goed onderbouwde projectplannen te komen.

Dat kan als volgt:

 1. Alles begint echter met een eerste idee. U heeft dat projectidee of u heeft inspiratie opgedaan door het lezen van andere projectideeën of de kanskaarten. U vindt dat uw idee past in het Meerjarenplan. 
 2. U werkt uw idee uit en zoekt daarbij de samenhang met andere projectvoorstellen, de kanskaarten en met de beleidsdoelen van mogelijke cofinanciers. Bekijk ook eens dit lijstje met vragen over de maatschappelijke kosten en baten van uw project. U neemt bij voorkeur zelf al contact met de betreffende initiatiefnemers en andere betrokkenen om te onderzoeken op welke wijze samenwerking in ons aller voordeel kan werken. 
 3. U dient uw uitgewerkte projectidee in voor het Meerjarenplan middels dit formulier
 4. Wij nemen contact met u op om:
  - terug te geven hoe wij uw idee vinden passen in het geheel van initiatieven en ambities van de streek
  - (indien nodig) zaken te verduidelijken, aan te vullen of aan te scherpen
  - u in contact te brengen met mogelijke andere initiatieven, personen of organisaties die van belang kunnen zijn voor het uitwerken van uw projectvoorstel.
 5. Nadat wij gezamenlijk hebben gekeken naar de kansrijkheid van uw projectidee, zullen wij u vragen uw projectidee verder te concretiseren in de vorm van een activiteitenplan en een begroting (zie deze links voor de vaste formats). 

Ten aanzien van de financiering van uw project geldt het uitgangspunt dat de provincie maximaal de helft van de benodigde middelen zal financieren. Natuurlijk zijn er grenzen aan het beschikbare budget bij de provincie. De hoogte van de maximale bijdrage van de provincie aan het totale Meerjarenplan is afhankelijk van de kwaliteit en samenhang van het programma. 

Planning totstandkoming Meerjarenplan


Op uiterlijk 1 juni 2016 dient een Meerjarenplan bij de provincie te zijn ingediend. Dit betekent voor de planning dat:
 • 19/2/2016  uiterste datum voor het aanmelden van projectideeën voor het Meerjarenplan middels dit formulier
 • 01/3/2016 vaststellen lijst met beoogde projecten Meerjarenplan door gebiedscoalitie.
 • 01/3/2016 verzoek aan initiatiefnemers van projectenlijst om projectideeën uit te werken middels activiteitenplan en begroting.
 • 25/3/2016 deadline indienen uitgewerkte Activiteitenplan en Begroting bij gebiedscoalitie.
 • 01/4/2016 vaststellen concept meerjarenplan door de gebiedscoalitie

Heeft u verder nog vragen over de procedure, aarzel niet om contact met ons op te nemen. Bij voorkeur doet u dat via een mail naar info@gebiedsdeal.nl.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten