Aanmelden van een project

Procedure totstandkoming Meerjarenplan

Wil je ook nog een project indienen? 

De gebiedscoalitie is geen projectenbureau. Wij hebben een rol in het vlot trekken van projecten, het verbinden van partijen en het sturen op de integraliteit van het Meerjarenprogramma. Wij geloven in de kracht van de streek en vragen de partijen uit de streek om met goede en goed onderbouwde projectplannen te komen.

Dat kan als volgt:

 1. Alles begint echter met een eerste idee. U heeft dat projectidee of u heeft inspiratie opgedaan door het lezen van de andere projecten U vindt dat uw idee past in het Meerjarenplan Groen Blauw Verbindt .  
 2. U werkt uw idee uit en zoekt daarbij de samenhang met andere projectvoorstellen, kijkt bij welk thema u het beste kan aansluiten en kijkt ook naar de samenwerking met de andere thema's en met onderwijs. Zoek ook alvast naar mogelijke cofinanciers.
 3. U dient uw uitgewerkte projectidee in voor het Meerjarenplan middels de projectkaart in en stuur die naar: 
   
  Richard Slagboom:      r.slagboom@kpnmail.nl  voor projecten mbt Verhoging biodiversiteit
  Peter Paul Klapwijk:    klapwij4@xs4all.nl voor projecten mbt  Beleving van het landschap.
  Sjaak Kreeft:                i.kreeft@wellant.nl  voor projecten met Nieuwe vormen van landbouw.
   
 4. Algemene vragen kunnen naar de projectleider Sjaak Kreeft: i.kreeft@wellant.nl    
 5. Wij nemen contact met u op om:
  1. - terug te geven hoe wij uw idee vinden passen in het geheel van initiatieven en ambities van de streek
   - (indien nodig) zaken te verduidelijken, aan te vullen of aan te scherpen
   - u in contact te brengen met mogelijke andere initiatieven, personen of organisaties die van belang kunnen zijn voor het uitwerken van uw projectvoorstel.

  2. Nadat wij gezamenlijk hebben gekeken naar de kansrijkheid van uw projectidee, zullen wij u vragen uw projectidee verder te concretiseren in de vorm van een activiteitenplan en een begroting.

  Ten aanzien van de financiering van uw project geldt het uitgangspunt, dat u zelf op zoek moet naar financierders, maar dat wij u daarbij wel aan de nodige contacten kunnen helpen.

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten