Erfafspoeling bij agrarische bedrijven

Initiatiefnemers:
Den Hâneker

Beschrijving van het project:
In de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden zijn veel melkveehouderijen. Door de schaalvergroting die al vele jaren plaatsvindt, zijn de bedrijven steeds groter geworden. Grotere stallen en veel erfverharding voor de vrachtwagens die de bedrijven bezoeken (melk, voer). Het hemelwater wordt in de meeste gevallen direct afgevoerd naar het oppervlaktewater, de naastliggende sloot. Vervuiling spoelt dan mee de sloot in en heeft een negatief effect op het oppervlaktewaterkwaliteit. In de nabije toekomst zullen de eisen voor de afvoer naar de sloot worden verscherpt door het Waterschap. Door na te gaan hoe vervuiling van het afspoelwater kan worden voorkomen en maatregelen te nemen om lichte vervuiling eerst te reinigen voordat het definitief in het oppervlaktewater terecht komt, wordt en flinke bijdrage geleverd aan het schoonhouden van het leefmilieu. Door een scan te maken van de situatie op het agrarisch bedrijf en een plan op te stellen en uit te voeren gericht om deze vorm van vervuiling tegen te gaan, wordt proactief opgetreden om aan toekomstige eisen te voldoen. Ook kan worden nagegaan of en hoe dit water hergebruikt kan worden. Het is en goede vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het doel is om een start te maken met een 20-tal agrarische bedrijven en ervaring o te doen met deze aanpak.

Projecten waarmee dit initiatief samenhangt:
Samenwerking met de boeren, gemeenten , WSRL en LTO . Den Hâneker  heeft als doelstelling het agrarisch natuurbeheer bij agrariërs  en particulieren. WSRL heeft een waterkwaliteitsdoelstelling (KRW), waarbij vervuiling bij de bron tegengegaan moet worden.

Dit project draagt bij aan de volgende maatschappelijk thema's:
Schoon water voor Kaderrichtlijn Water (WSRL), voorkomen van watervervuiling aan de bron, maatschappelijk verantwoord ondernemen door agrarische bedrijven, imagoverbetering van boeren.   

Dit project versterkt de identiteit van de streek door:
-

De vraag om ondersteuning komt voort uit:
Dit project is de eerste fase  om bij alle agrarische bedrijven de vervuiling door erfafspoeling aan de bron aan te pakken en hergebruik te stimuleren.  Hier willen we ervaring me opdoen hoe dat op een verantwoorde manier kan gebeuren Dit vraagt kennis, instructie en motivatie op verschillende niveaus, bij boeren en het Waterschap..

Dit project draagt bij aan de ontsluiting van de streek door:
De agrarische bedrijven zijn de economische pijlers voor het buitengebied van de A-V. Met dit project wordt invulling gegeven aan een onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen door agrarische bedrijven en draagt zo bij aan imagoversterking van deze sector. Een goede PR is daarom ook een belangrijk onderdeel van dit project.

Het project is duurzaam/energieneutraal doordat:
Door vervuiling van het oppervlaktewater te voorkomen door gerichte maatregelen bij de erfafspoeling wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan duurzaam omgaan met en hergebruik vant zoet water.

De stappen voor realisatie van dit project zijn:

looptijd 2,5 jaar, met onder andere gegevens van WSRL en LTO vertalen; mogelijkheden helofytensloot uitwerken; deelnemers werven; bedrijfswaterplan opstellen; kosten berekenen per deelnemer; realiseren maatregelen; Berekening van kosten project;

Geen opmerkingen:

Een reactie posten