Dotterslingers door de polder

Initiatiefnemers:
Den Hâneker

Beschrijving van het project:
De Alblasserwaard –Vijfheerenlanden is en veenweidegebied en kent vele km sloten en watergangen.  Op veel plaatsen is er geen goed ontwikkelde oevervegetatie en kenmerkende soorten zoals de dotter zijn vrijwel overal verdwenen.  Voor de recreatieve belevingswaarde  en de natuurkwaliteit  zijn bloeiende slootkanten een verrijking.  In dit project willen we een start maken en een voorbeeld geven van bloemrijke, natuurvriendelijke oevers, met de dotter als icoonsoort. Het is een bijdrage aan de biodiversiteit  en de waterkwaliteit is er mee gediend. Voorwaarde voor het slagen van dit project is dat het juiste ecologisch beheer van de sloot en slootkant wordt toegepast en gegarandeerd en dat bij de start een aantal maatregelen zijn genomen zoals op diepte baggeren van de sloot en waar mogelijk de aanleg van een plas-drasoever.  Zoeklocaties zijn bermsloten van wegen en tiendwegen en mogelijk provinciale recreatieterreinen, zo veel mogelijk zichtlocaties. Het doel is om in totaal 10 km te realiseren. Om een goed beeld te krijgen van de huidige verspreiding wordt er een aantal jaar geïnventariseerd op de dotter, waarbij de gegevens op een kaart worden gezet. Dat genereert informatie over de biotoopeisen die deze soort stelt.

Projecten waarmee dit initiatief samenhangt:
Samenwerking met gemeenten , Natuur- en Vogelwachten, WSRL, Provincie ZH en Blauwzaam.  Een aantrekkelijke streek voor bewoners en bezoekende recreanten.

Dit project draagt bij aan de volgende maatschappelijk thema's:
Schoon water voor Kaderrichtlijn Water (WSRL), aantrekkelijker landschap voor bewoners en recreanten,  verhoging van de biodiversiteit.   

Dit project versterkt de identiteit van de streek door:
-

De vraag om ondersteuning komt voort uit:
Dit project draagt bij aan bewustwording dat ecologisch beheer van sloten en oevers een verrijking van het landschap oplevert voor mens, plant en dier. Juist ook in een tijd dat de biodiversiteit flink onder druk staat zijn aansprekende voorbeeldprojecten hard nodig.

Dit project draagt bij aan de ontsluiting van de streek door:
De wegen, fiets- en wandelpaden zijn de linten in het landschap en zorgen voor ontsluiting en mogelijkheden voor recreatieve beleving. Bloemrijke bermsloten zijn een aangename stoffering van het landschap.

Het project is duurzaam/energieneutraal doordat:
Herstel van de biodiversiteit  en een  goede waterkwaliteit zijn essentieel voor het ecologisch draagvlak in de streek.

De stappen voor realisatie van dit project zijn:

looptijd 2,5 jaar, met onder andere waarnemingen doen  en op kaart intekenen; beoordeling verspreidingskaart; criteria sloten/oevers; selectie geschikte locaties sloten/oevers; Benaderen beheerders/eigenaars; maatregelen per sloot opstellen; realiseren maatregelen; Berekening van kosten project;

Geen opmerkingen:

Een reactie posten