Groenblauwe Dooradering in een polder

Initiatiefnemers:
Den Hâneker

Beschrijving van het project:
In één polder van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is een plan voor Groenblauwe Dooradering gemaakt en gerealiseerd.  Het plan behelst een integraal plan voor ecologische inrichting en beheer  van alle sloten en watergangen in de polder.  Dit geeft de combinatie van verbetering van de waterkwaliteit, aanleg van natuurvriendelijke oevers en waterberging.

Deze aanpak heeft de volgende mogelijkheden en voordelen:
-  het levert extra waterberging op – van belang voor Waterschap Rivierenland
-  het historische slootpatroon blijft intact – belangrijk voor de cultuurhistorische waarde
-  het geeft betere waterkwaliteit - dit is van belang voor de KRW-doelstelling van het Waterschap Rivierenland
-  het geeft versterking en ontsluiting van de ecologische waarden in het leefgebied agrarisch landschap, voor verschillende soortgroepen.-  Doelstelling van de Provincie ZH
-  het is een alternatief voor de Groene Ruggengraat
-  het versterkt de ecologische hoofdstructuur
-  het verhoogt de recreatieve belevingswaarde –van waarde voor recreanten en eigen bewoners
-  het is een nieuwe tak van agrarisch natuurbeheer –van belang voor boeren

Dit project kan op het niveau van één polder starten als pilot. Een goede monitoring van de resultaten ten opzichte van de 0-situatie is daarbij essentieel. Als het positief uitpakt kan het uitgerold worden in andere polders en gebieden. Per bedrijf wordt ook een bedrijfswaterplan opgesteld. Kernwoorden: pilot, groenblauwe dooradering, agrarische biodiversiteit, leefgebiedenbenadering,  agrarisch natuurbeheer, waterberging, waterkwaliteit."

Projecten waarmee dit initiatief samenhangt:
-

Dit project draagt bij aan de volgende maatschappelijk thema's:
-

Dit project versterkt de identiteit van de streek door:
De sloten en watergangen in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden  hebben vaak het unieke verkavelingspatroon uit de ontginningsfase. In dit plan blijft dat verkavelingspatroon intact en zijn er toch mogelijkheden om de waterberging te vergroten en de natuurwaarden te versterken bij volledig agrarisch gebruik. Ecologische sloten met schoon water en kleurrijke oevers versterken het imago van het weenweidelandschap en van de boeren.

De vraag om ondersteuning komt voort uit:
Agrarisch natuurbeheer kent vele kanten. Het weidevogelbeheer is afgelopen jaren uitgewerkt in een subsidiestelsel  met een pakket van maatregelen in het gebiedsplan, waar het Gebiedscollectief verantwoordelijk voor is. Het uitgebreide slotenstelsel in het veenweidegebied heeft zeer veel mogelijkheden om een nieuwe tak van agrarisch natuurbeheer te worden. Hiervoor moet eerst in voorbeeldprojecten duidelijk worden wat de gewenste aanpak is en welke mogelijkheden er allemaal liggen en welk resultaat het geeft.  Als dit project positief uitpakt kan het uitgerold worden in andere polders en gebieden, in samenwerking met de boeren, Waterschap Rivierenland en Provincie ZH (en mogelijk andere partijen). Het kan als voorbeeld dienen bij invulling van Deltaplan Water en Leefgebiedenbenadering als vorm van groenblauwe diensten.,

Dit project draagt bij aan de ontsluiting van de streek door:
Het project is een pilot en de gekozen aanpak is vernieuwend. Het versterkt het draagvlak voor de boeren en de leefbaarheid en de beleefbaarheid van de streek voor de bewoners en de bezoekers, door naast de agrarische functie ook ander functies te ontwikkelen en te versterken (schoonwater, waterberging, recreatie, biodiversiteit).

Het project is duurzaam/energieneutraal doordat:
Hoge agrobiodiversiteit en schoon water zijn belangrijke kenmerken van een gezonde bedrijfsvoering in de landbouw. Als in het gebied elke polder zorgt dat het water langer vastgehouden kan worden (grotere waterberging) en het water schoon wordt, levert dat een belangrijke bijdrage aan de doelstelling van Kaderrichtlijn Water en aan de versterking van de biodiversiteit in het gebied. Juist op langere termijn komt dat de duurzaamheid en de leefbaarheid ten goede.        

De stappen voor realisatie van dit project zijn:

looptijd 2,5 jaar, met onder andere randvoorwaarden eenduidig formuleren; Overleg en principeafspraken met betrokkenen ; opstellen voor plan van aanpak; keuze van een polder; Financiering van het pakket van maatregelen; per deelnemer (boer) de maatregelen en vergoedingen vastleggen; 0-situatie meten en rapporteren; uitvoering maatregelen; monitoring en rapportage;

Geen opmerkingen:

Een reactie posten