Cursus ecologisch beheer voor boeren en loonwerkers

Initiatiefnemers:
Den Hâneker

Beschrijving van het project:
In het buitengebied van A-V zijn er veel bermen en sloten. Veel van het onderhoud aan bermen en sloten wordt door loonbedrijven uitgevoerd, in opdracht van gemeenten, boeren, waterschap, Provincie ZH. Door ecologisch beheer kan de  natuurkwaliteit van de bermen en de sloten sterk en recreatieterreinen verbeteren. Dat vraagt inzicht in de juiste methoden, periode van werken, materieel, etc. Ook de kennis van de Flora- en faunawet  is relevant.  Voor opdrachtgever en opdrachtnemer is het belangrijk om duidelijk te hebben wat het doel is van het ecologisch beheer. Een cursus en een velddemonstratie  leidt tot beter inzicht en afstemming om tot gewenste natuurdoelen te komen.

Projecten waarmee dit initiatief samenhangt:
Samenwerking met de boeren, loonbedrijven, gemeenten, Blauwzaam en WSRL . Den Hâneker  heeft als doelstelling het agrarisch natuurbeheer bij agrariërs  en particulieren. WSRL heeft een waterkwaliteitsdoelstelling (KRW) en de gemeenten , bewoners en bezoekers willen graag aantrekkelijke , bloemrijke bermen en sloten

Dit project draagt bij aan de volgende maatschappelijk thema's:
Schoon water voor Kaderrichtlijn Water (WSRL), recreatieve beleving voor bewoners en bezoekers van bermen en sloten,  voorbeeld voor groenblauwe diensten, agrarische biodiversiteit,   imagoversterking van de grondeigenaren.   

Dit project versterkt de identiteit van de streek door:
De aanwezige bermen, recreatieterreinen, sloten en watergangen in A-V zijn gebaat bij ecologisch beheer: grotere natuurkwaliteit,  bloemrijke bermen en biologisch gezonde sloten

De vraag om ondersteuning komt voort uit:
Agrarisch natuurbeheer kent vele kanten. Het weidevogelbeheer is afgelopen jaren uitgewerkt in een subsidiestelsel  met een pakket van maatregelen in het gebiedsplan, waar het Gebiedscollectief verantwoordelijk voor is.  Juist nu is het nodig om ecologisch beheer van de niet direct productiegerichte gronden hoog op de agenda te zetten. Dit vraagt kennis, instructie en motivatie op verschillende niveaus.

Dit project draagt bij aan de ontsluiting van de streek door:
Bewoners en recreanten beleven  het gebied vooral vanaf de wegen en grotere waterwegen en recreatiegebieden. Kleurige en bloemrijke bermen en biologisch gezonde sloten met sloot- en oevervegetatie vergroten sterk de aantrekkelijkheid voor bewoner en bezoeker.

Het project is duurzaam/energieneutraal doordat:
Hogere agrobiodiversiteit  in bermen, sloten en recreatiegebieden versterken  de duurzaamheid en de leefbaarheid van A-V.

De stappen voor realisatie van dit project zijn:

looptijd 2,5 jaar, met onder andere inhoud cursus en velddemonstratie vaststellen; regelen loonbedrijven voor demonstraties; cursus inhoudelijk opstellen; velddemonstraties;

Geen opmerkingen:

Een reactie posten