Tentoonstelling Het landschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden

Initiatiefnemers:
Den Hâneker

Beschrijving van het project:
Een tentoonstelling over het landschap van A-V organiseren –huidige verschijningsvorm,  ontstaansgeschiedenis (geologisch, ontginning, agrarisch gebruik door de eeuwen heen, waterhuishouding), de kenmerkende landschapselementen met hun functie en waarden. Deze tentoonstelling kan op verschillende plaatsen worden gehouden. Daarnaast zijn er enkele routes (wandelen, fietsen) ontwikkeld, waarbij de variatie aan landschapselementen aandacht zullen krijgen, op papier en als pp. Voor de jeugd wordt een aparte module ontwikkeld, te gebruiken op scholen en excursies. Kernwoorden:  ontdekken en herkennen van eigen leefomgeving, lezen van het landschap, kennis van ontstaansgeschiedenis van de streek, beleving van de landschappelijke waarden.

Projecten waarmee dit initiatief samenhangt:
Samenwerking met gemeenten, recreatieve sector, VVV,  De Koperen Knop, de Natuur- en Vogelwachten, de archeologische werkgemeenschap, de historische verenigingen. Dit project brengt de eigen leefomgeving met de historie en de verhalen dichtbij. De herkenning , beleefbaarheid  en betrokkenheid ervan wordt sterk vergroot , voor bewoners, recreanten en voor de jeugd.

Dit project draagt bij aan de volgende maatschappelijk thema's:
Grotere kennis en betrokkenheid bij de streek, door bewoners, bezoekers en jeugd. Versterking van toerisme, ontsluiting van het gebied door de landschapsroutes voor beleving, betere bescherming van de landschapselementen in RO. 

Dit project versterkt de identiteit van de streek door:
-

De vraag om ondersteuning komt voort uit:
In het verleden zijn er themaprojecten geweest, die een onderdeel van de cultuurhistorie van de streek belichten. In dit project wordt de samenhang en de geschiedenis van het landschap in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden belicht. Juist in een tijd van schaalvergroting (bedrijven, gemeenten) is het belangrijk dat de grote en de kleine landschapselementen herkend worden, op hun waarde geschat en dat ze hun verhaal kunnen vertellen.

Dit project draagt bij aan de ontsluiting van de streek door:
Door meer kennis van het landschap van AV en zijn ontstaansgeschiedenis worden de landschapselementen beter op hun waarde geschat voor landschap, natuur en cultuurhistorie. Het vergroot de herkenbaarheid en de beleefbaarheid van de AV. De ontstaansgeschiedenis is voor meer mensen af te lezen door het verhaal dat verteld wordt en de tentoonstelling nodigt uit om zelf het gebied in te gaan. Dat leidt tot een groter draagvlak voor en betere bescherming en instandhouding van die elementen. Daarmee wordt het verhaal dat ze vertellen doorgegeven aan de volgende generatie.

Het project is duurzaam/energieneutraal doordat:
In dit project is CO2-neutraal minder aan de orde. Wel wordt gestreefd om voor de tentoonstelling zoveel mogelijk milieuvriendelijk materiaal te gebruiken. Door de tentoonstelling op meerdere locaties te houden , wordt het materiaal meer dan één keer gebruikt.

De stappen voor realisatie van dit project zijn:

looptijd 2,5 jaar, met onder andere werving deelnemers/deskundigen; opstellen voor plan van aanpak; enkele routes bepalen; Financiering ; info en materiaal verzamelen/afspraken; routes maken met info, app; project voor scholen/jeugd maken; tentoonstellingen organiseren;

Geen opmerkingen:

Een reactie posten