Topsloten

Initiatiefnemers:
Den Hâneker

Beschrijving van het project:
In dit project worden 20 grondeigenaren (boeren) gevraagd om 3 jaar lang mee te werken om op hun bedrijf één topsloot te realiseren. De topsloot is een sloot die ecologisch gezond is en verscheidenheid aan water- en oevergebonden organismen (planten en dieren) laat zien. De biodiversiteit en de waterkwaliteit  moet aantoonbaar zijn toegenomen. De deelnemers kunnen ieder op hun eigen manier een aantal maatregelen uitvoeren in het beheer. Van elkaars aanpak kunnen ze leren en het kan inspirerend werken voor andere boeren en voor het Waterschap. Daarmee kunnen de agrariërs laten zien dat ze op deze manier naast de agrarische activiteiten ook een significante bijdrage kunnen leveren aan de waterkwaliteit en de agrarische biodiversiteit.

Projecten waarmee dit initiatief samenhangt:
Samenwerking met de boeren en WSRL . Den Hâneker wil de mogelijkheden voor groenblauwe diensten verder onderzoeken en uitwerken. Een belangrijke nieuwe stap kan zijn om de fijnmazige structuur van sloten, die al aanwezig is, te benutten voor natuurontwikkeling en versterking van de biodiversiteit. Dat vraagt inzet en creativiteit van de betrokken landeigenaren (meestal de boeren). Dit project daagt de agrariërs uit om zelf een topsloot te realiseren. Voor het Waterschap is het de uitgelezen mogelijkheid om verbetering van de waterkwaliteit (KRW doelstellingen) te realiseren.

Dit project draagt bij aan de volgende maatschappelijk thema's:
Sportvisserij, schoon water voor Kaderrichtlijn Water (WSRL), recreatieve beleving voor bewoners en bezoekers,  voorbeeld voor groenblauwe diensten, agrarische biodiversiteit,   imagoversterking boeren,   

Dit project versterkt de identiteit van de streek door:
In dit plan blijft het verkavelingspatroon intact en wordende natuurwaarden te versterkt bij volledig agrarisch gebruik. Ecologische sloten met schoon water en kleurrijke oevers versterken het imago van het weenweidelandschap en van de boeren.

De vraag om ondersteuning komt voort uit:
Agrarisch natuurbeheer kent vele kanten. Het weidevogelbeheer is afgelopen jaren uitgewerkt in een subsidiestelsel  met een pakket van maatregelen in het gebiedsplan, waar het Gebiedscollectief verantwoordelijk voor is. Het uitgebreide slotenstelsel in het veenweidegebied heeft zeer veel mogelijkheden om een nieuwe tak van agrarisch natuurbeheer te worden in een gebiedsbrede aanpak. Hiervoor moet eerst in voorbeeldprojecten duidelijk worden wat de gewenste aanpak is en welke mogelijkheden er allemaal liggen en welk resultaat het geeft.   

Als dit project positief uitpakt kan het uitgerold worden in andere polders en gebieden, in samenwerking met de boeren, Waterschap Rivierenland en Provincie ZH (en mogelijk andere partijen). Het kan als voorbeeld dienen bij invulling van Deltaplan Water en van de  Leefgebiedenbenadering als vorm van groenblauwe diensten.

Dit project draagt bij aan de ontsluiting van de streek door:
Het worden voorbeeldsloten, die inspirerend kunnen zijn voor de andere boeren om na te volgen en voor WSRL hoe ze meer boeren kunnen inspireren en daarmee hun KRW-doelstellingen te halen. Burgers en recreanten kunnen het bezoeken en met  voorlichting kennis maken met de natuurwaarden die op deze wijze gerealiseerd worden.

Het project is duurzaam/energieneutraal doordat:
Hoge agrobiodiversiteit en schoon water zijn belangrijke kenmerken van een gezonde bedrijfsvoering in de landbouw. Als in het gebied elke polder zorgt dat het water langer vastgehouden kan worden (grotere waterberging) en het water schoon wordt, levert dat een belangrijke bijdrage aan de doelstelling van Kaderrichtlijn Water en aan de versterking van de biodiversiteit in het gebied. Juist op langere termijn komt dat de duurzaamheid en de leefbaarheid ten goede.        

De stappen voor realisatie van dit project zijn:
looptijd 3 jaar, met onder meer de volgende activiteiten: randvoorwaarden eenduidig formuleren; werving deelnemers; natuurmeetlat opstellen; opstellen plan van aanpak; Financiering van het pakket van maatregelen; 0-situatie meten en rapporteren; uitvoering maatregelen; monitoring en rapportage;


Geen opmerkingen:

Een reactie posten