Prachtlint Meerkerk

Initiatiefnemers:
Gemeente Zederik

Beschrijving van het project:
Langs de snelweg A27 ligt het bedrijventerrein Meerkerk. Het terrein wordt momenteel in gestaag tempo uitgebreid in de richting van onder andere de McDonald’s en Autogrill. Niet alle gronden zijn echter geschikt of op dit moment bestemd om voor bedrijfsbebouwing in aanmerking te komen. Het gaat om ongeveer 4,5 ha voornamelijk grasland wat extensief beheerd wordt en in eigendom is van de gemeente Zederik. Om de gronden meer toegevoegde waarde te geven in het kader van groenbeleving (vanaf de snelweg en het bedrijventerrein) en vergroten van de biodiversiteit is het plan opgevat er (tijdelijke) natuur van te maken. Daarbij wordt ook samenwerking gezocht met de omliggende (lokale en nationale) bedrijven.

Projecten waarmee dit initiatief samenhangt:
Het project hangt samen met het lopende project Prachtlint wat van Alblasserdam tot Leerdam al gerealiseerd is en wordt. De grond langs het bedrijventerrein Meerkerk past uitstekend binnen dit lint.

Dit project draagt bij aan de volgende maatschappelijk thema's:
Op diverse manieren kan het realiseren van (tijdelijke) natuur bij het bedrijventerrein bijdragen aan maatschappelijke thema’s.
Groenbeleving: het terrein ligt direct langs de snelweg en nabij locaties waar veel bezoekers komen (McDonald’s etc.). Door het realiseren van een nieuwe groene parel wordt de natuur op korte afstand van deze voorzieningen in beeld gebracht.
Biodiversiteit: de natuur draagt bij aan het vergroten van de biodiversiteit van de omgeving. Dit door middel van streekeigen beplanting en een natuurvriendelijk beheer.
Versterken (lokale) economie: het bedrijventerrein wordt aantrekkelijker wanneer er een groene, bloemrijke buffer wordt gerealiseerd. Dit draagt bij aan een beter vestigingsklimaat voor (lokale) bedrijven.
Publiek-private samenwerking: de grond is in eigendom van de gemeente. Het creƫren van een groen lint heeft zoals gezegd meerwaarde voor allerlei partijen. Vandaar dat samenwerking met het bedrijfsleven wordt gezocht om te participeren in en mee te denken over invulling van de terreinen.

Dit project versterkt de identiteit van de streek door:
De zichtlocatie is bij uitstek geschikt om de identiteit van de streek te versterken. Dagelijks passeren vele voertuigen het (nu nog) anonieme stuk grond. Door het te ontwikkelen tot een parel wordt er meer aandacht op gevestigd en wordt de regio AV in the picture gezet (al dan niet door middel van het plaatsen van een informatiebord oid).

De vraag om ondersteuning komt voort uit:
De gemeente heeft het project opgenomen in het kader van het uitvoeringskader duurzaamheid. De insteek hierbij is geweest om de mogelijkheden te onderzoeken voor het realiseren van (tijdelijke) natuur. En daarbij ook te verkennen of dit gezamenlijk met bedrijven gedaan kan worden. De meerjarige uitvoering is echter nog niet meegenomen in dit kader. Vandaar dat er een bijdrage wordt gevraagd om het project fysiek van de grond te krijgen en zodanig vorm te geven dat het publiek-privaat blijft voortbestaan.

Dit project draagt bij aan de ontsluiting van de streek door:
In het verlengde van het antwoord hierboven helpt het project om de streek meer onder de aandacht te brengen en de recreatieve beleving te vergroten, zowel van passanten als van dagrecreanten.

Het project is duurzaam/energieneutraal doordat:
Indien gekomen wordt tot een coalitie van gemeente en omliggende bedrijven heeft het project een duurzaam karakter, in die zin dat het voortbestaan voor enkele jaren gegarandeerd is.

De stappen voor realisatie van dit project zijn:
Op dit moment vindt een inventarisatie van de mogelijkheden plaats. Indien mogelijk wordt het terrein in het najaar van 2016 ingezaaid.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten