Versterking en uitbreiding Prachtlint

Initiatiefnemers:
Werkgroep Prachtlint, ontstaan uit een initiatief van Blauwzaam. Bestaat uit ambassadeurs die zich in hun eigen omgeving actief inzetten voor kleurrijk groen; natuur, bewustwording, educatie en beleving. Daarin zoekt de werkgroep samenwerking met andere organisaties (o.a. Den Hâneker, NVWA en andere Natuurcentra), overheden (lokaal en provincie), onderwijs (Wellant en basisscholen) en bedrijven.

Beschrijving van het project:
Het Prachtlint strekt zich uit van Kinderdijk tot Leerdam. Het lint, of 'parelketting', bestaat uit kleurrijke groeninitiatieven (parels) die met elkaar worden verbonden door ecologisch beheerde bermen, afgewisseld met knotwilgen en andere streekeigen planten, struiken en bomen. Een kleurrijk initiatief kan bijvoorbeeld zijn: een braakliggend industrieterrein ingezaaid met bloemen, of een natuureducatieterrein dat wordt beheerd door een basisschool.
Met het Prachtlint willen we een grote groep bereiken die zich gaat inzetten voor de landschappelijke en natuurwaarden van de eigen omgeving. Dit bereiken we door de krachten te bundelen met andere partijen.
Door middel van het realiseren van inspirerende voorbeelden willen we bewustwording creëren en kennis delen. Verder betrekken we het bedrijfsleven en het onderwijs en ondersteunen we lokale initiatiefnemers.

Projecten waarmee dit initiatief samenhangt:
Het Prachtlint is direct gekoppeld aan de projecten: Kansen voor infranatuur in de AV (Vlinderstichting), speelnatuurterrein stalkaarsen (Johan Sterk), Prachtlint Meerkerk (Gemeente Zederik) en gelieerd aan de projecten van Den Hâneker: Dotterslingers door de polder, Groenblauwe Dooradering in een polder.

Dit project draagt bij aan de volgende maatschappelijk thema's:
Behoud en verbetering biodiversiteit, bewustwording van het belang van Biodiversiteit, betrokkenheid bij de streek, aantrekkelijke omgeving.

Dit project versterkt de identiteit van de streek door:
Door terug te grijpen op cultuurhistorische natuurwaarden, zoals bloemrijke bermen en dijken, afwisselende begroeiing van knotwilgen, struiken en bloemen, wordt kleinschaligheid in het agrarisch landschap benadrukt of teruggebracht.

De vraag om ondersteuning komt voort uit:
Het Prachtlint is pas af als alle bermen en braakliggende terreinen bloemrijk zijn. De werkgroep Prachtlint is hier druk mee bezig en vanuit de streek blijven initiatieven komen. In het tijdsbestek van gebiedsdeal 4 willen we wederom (net zoals in gebiedsdeal 1) een aantal projecten realiseren. De werkgroep heeft zelf geen geld en we zijn afhankelijk van financiering van anderen. Door cofinanciering kunnen we projecten groter maken of initiatiefnemers over de streep trekken.

Dit project draagt bij aan de ontsluiting van de streek door:
Het Prachtlint richt zich op openbaar toegankelijke bermen, kaden en terreinen met als doel een aantrekkelijk landschap te realiseren voor plant, dier en mens. De linten en parels liggen langs wegen, wandel- en fietspaden.
Er is al veel aandacht voor het Prachtlint en er is al veel gedaan om de bekendheid verder uit te dragen (website, social media, activiteiten, bebording...)

Het project is duurzaam/energieneutraal doordat:
Het Prachtlint draagt bij aan een duurzaam beheer van de streek. Zo wordt biodiversiteit en landschappelijke waarde behouden en verbeterd. Ook wordt gezocht naar duurzame verdienmodellen om het ecologische beheer van het groen in de regio veilig te stellen.
Door aanplant van bomen en struiken wordt CO2 uit de lucht opgenomen.

De stappen voor realisatie van dit project zijn:

De planvorming van nieuwe projecten loopt en in een periode van 3 jaar zullen we deze projecten realiseren.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten