Draag bij aan gebiedsgerichte Meerjarenprogramma's 'Groen Blauw Verbindt'

Welkom op de website van de gebiedscoalitie Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. 

Van GROEN VERBINDT naar GROEN BLAUW VERBINDT
Van gebiedsdeal 4 naar gebiedsdeal 5 
14 juni 2021
lees meer over 14 juni 

Wij zijn gestart met onze 5de gebiedsdeal.
Een gebiedsdeal is een programma dat bestaat uit een netwerk en projecten /initaiteven gericht op duurzame gebiedsontwikkeling in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (A5H).A5H is inclusief de Noordelijke Drechtsteden. Gebiedsdeal 5 volgt op vier eerdere deals die in de regio zijn uitgevoerd. Alle deals hadden de opdracht bij te dragen aan de toename van recreatie, het behoud van de biodiversiteit en aan de ontwikkeling en het behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen. Dit leidde bij de 4de gebiedsdeal Groen Verbindt tot 34 initiatieven waarin scholen, ondernemers, gemeenten en maatschappelijke- en landschappelijke organisaties samen optrokken. In de uitvoering staat onze overtuiging centraal dat effectief samenwerken in de streek zorgt voor meer én beter resultaat.
 
Drie overkoepelende thema’s in gebiedsdeal 5: 
 
Beleving van het landschap (met expliciet meer aandacht voor blauw (water en lucht))
Water en waterrecreatie zijn dragende elementen van de regiogeschiedenis en behoren tot het DNA van de streek: inpoldering vanaf 1100, bedijking, waterhuishouding, Kinderdijk, Oude- en Nieuwe Hollandse waterlinie en de ontwikkeling van vestingsteden zoals Gorinchem, Leerdam, Vianen en Nieuwpoort, Loevestein als onderdeel van de vestingdriehoek.
Maar ook vervoer over water door de eeuwen heen. De streek heeft een DNA van rust, ruimte, groen, water(huishouding) met molens, koeien, rivieren en riviertjes, polder als kenmerken. Het waterlandschap biedt een grote kans voor de duurzame gebiedsontwikkeling. Klimaatadaptatie completeert dit thema. Het zou mooi zijn,als we met elkaar een sterk samenhangend waternetwerk kunnen ontwikkelen.

Verdubbeling van de biodiversiteit 
De biodiversiteit van planten en dieren staat onder druk. Een groot deel van de inheemse, regionale flora en fauna is gekoppeld aan het ‘agrarisch’ cultuurlandschap. De stikstofuitstoot, het gebruik van pesticiden, de woningbouw, de schaalvergroting van de landbouw, uitbreiding van het wegennet zorgen ervoor dat deze biodiversiteit onder druk staat. Dat is schadelijk voor de leefomgeving en de samenleving én op den duur ook nadelig voor ons allemaal. De vraag is hoe er gestuurd kan worden op een verhoging van de biodiversiteit. De A5H is een groot veenweidegebied met aan de oostzijde in de VijfHeerenLanden (VHL) wat meer klei, bestaande uit landelijk en stedelijk gebied en infrastructuur. De A5H biedt, omdat het voor misschien wel 70% bestaat uit agrarisch cultuurlandschap, nog een prachtige natuur én dus een enorme kans om de achteruitgang van de biodiversiteit tot stilstand te brengen en juist om te keren. 
 
Veen in beweging
De A5H is een groot landbouw veenweidegebied met aan de oostzijde in de VHL wat meer klei. het gebied is omgeven door de randstad en kent als gebied ook een aantal steden. De A5H biedt daardoor prachtige natuur, een mooi cultuurhistorisch landschap, bezit bijzondere recreatieve iconen en een goed netwerk voorzieningen. Er is ook behoefte aan voedsel van dichtbij. De economische bijdrage van deze sector is belangrijk voor het landschap én daarmee ook voor de recreatie. Maar staat onder druk. Zoals in het hele Groene Hart speelt daarom verduurzaming en vernieuwing van de landbouw,
zoeken naar nieuwe teelten,korte ketens, innovatieve technieken een grote rol.
Thema's
als bodemdaling, klimaatadaptatie en CO2 reductie nemen we mee o.a. in dit thema.
 
                                
Rode link hieronder naar projectplan met daarin de ambities en de initiatieven

Groen Blauw Verbindt


Foto gemaakt en ter beschikking gesteld door Cor Revet
 

 ====================================================================== Gebiedsdeal 4
Tegelijkertijd werken wij aan de uitvoering van het Meerjarenprogramma 'Groen Verbindt'.(Gebiedsdeal 4) Voor een goede start voor gebiedsdeal 4 kunt u hier terecht: http://www.gebiedsdeal.nl/p/opzet.html. Op deze plek vindt U alle plannen die in het proces van het opstellen van het Meerjarenprogramma aan de orde zijn gekomen, de onderlinge verbanden tussen de projecten en de thema's. Maar vooral ook de uitwerkingen van die fantastische 34 projecten.
Alle informatie over de projecten kunt u in deze link lezen.

Heeft u vragen over de 4de deal, neem dan contact op met Rolia Wiggelinkhuijsen, projectleider Groen Verbindt  rolia@heikopperhof.nl.