Agrarische bedrijven in het Groen

Initiatiefnemers:

Den Hâneker

Beschrijving van het project:

In de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden zijn veel melkveehouderijen. Afgelopen jaren zijn veel bedrijven vergroot: nieuwe en grotere stallen en nieuwe opslag voor het gras. Ook zijn er nieuwe bedrijven gekomen langs de ruilverkavelingswegen. In veel gevallen is daarbij onvoldoende aandacht besteed aan de erfbeplanting, waardoor de bebouwing kaal in het landschap staat. Dit doet afbreuk aan de beleving van het landschap, door de bewoners en de recreanten. De gemeenten hebben op dit moment onvoldoende instrumenten om een beplantingsplan te verplichten. Een goede, streekeigen erfbeplanting levert een bijdrage aan de landschappelijke aankleding van de streek, verhoogt de biodiversiteit en is het visitekaartje van het bedrijf. Na uitvoering van dit project is er bij 40 agrarische bedrijven een erfbeplantingsplan opgesteld en uitgevoerd.

Projecten waarmee dit initiatief samenhangt:

Samenwerking met de boeren en gemeenten. Den Hâneker heeft als doelstelling het agrarisch natuurbeheer bij agrariërs en particulieren.

Dit project draagt bij aan de volgende maatschappelijk thema's:

Maatschappelijk verantwoord ondernemen door agrarische bedrijven, imagoverbetering van boeren, landschappelijke verfraaiing, versterking biodiversiteit, recreatieve beleving van het gebied.

Dit project versterkt de identiteit van de streek door:

De agrarische bedrijven zijn de economische pijlers voor het buitengebied van de A-V. Met dit project wordt invulling gegeven aan een onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen door agrarische bedrijven en draagt zo bij aan imagoversterking van deze sector, waarbij de agrariërs kunnen laten zien dat naast de bedrijfsvoering ook en bijdrage wordt geleverd aan de landschappelijke kwaliteit van het gebied.

De vraag om ondersteuning komt voort uit:

Verschillende gemeenten geven aan dat ze op dit moment onvoldoende instrumenten hebben om een erfbeplanting te verplichten. Met dit project willen we dit “gat” in de regelgeving nu opvullen en de agrariërs informeren, motiveren en adviseren bij het opstellen van en beplantingsplan en hen helpen bij de daadwerkelijke uitvoering ervan.

Dit project draagt bij aan de ontsluiting van de streek door:

Door het aanleggen van de streekeigen erfbeplanting zal het aan beeld van het landschap positief veranderen en aantrekkelijker worden voor bezoekers om het gebied te bezoeken (o.a. recreaten).

Het project is duurzaam/energieneutraal doordat:

Een streekeigen erfbeplanting draagt bij aan de biodiversiteit en de beplanting legt ook CO2 vast. Hout en snoeimateriaal kan gebruikt worden als biobrandstof, waarvoor ook initiatieven in de streek gaande zijn.

De stappen voor realisatie van dit project zijn:

Projectduur ca. 2,5 jaar, waarbinnen onder meer informatiefolder samenstellen, deelnemers werven, beplantingsplan opstellen, financiële onderbouwing, realisatie.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten