Opwaarderen oeverland "De Kurk"

Initiatiefnemers:

Gebiedscoöperatie "De Alblasserpoort", Natuur en Vogelwacht Alblasserwaard en Jan Aantjes (eigenaar/beheerder). Door het uitvoeren van de voorgestelde maatregelen nemen de natuur- en belevingswaarde toe, en wordt het gebied beter bereikbaar voor wandelaars en geïnteresseerden.


Beschrijving van het project:

De vissersplaats, pad en bankje en rietkraag blijven gehandhaafd. Over de brug zal het pad doorgezet worden zodat op het gebied een rondwandeling gemaakt kan worden. Het ruderale stuk zal verdiept worden met als functie moeras. De vrij te komen grond zal gebruikt worden als eerste ophoging van het nieuwe stuk pad. Daarna zal het pad worden opgehoogd met een onderlaag en houtsnippers. Ook het bestaande asfalt pad zal indien mogelijk met houtsnippers worden afgewerkt. Echter moet wel meegenomen worden dat de vissteiger toegankelijk moet blijven voor minder validen in een rolstoel. Daarnaast zou het wenselijk zijn om een extra picknickbank te plaatsen met bijbehorende vuilnisbak. Ook een fietsenstalbalk zou wenselijk zijn om deze plek aantrekkelijk te maken. Verder zal als afscheiding tussen de weg en het gebied een aantal schietwilgen geplant worden. Dit is om te voorkomen dat passerende auto's het gebied deels inrijden. Daarnaast kunnen er nog extra knotwilgen en eventueel dotterbloemen gepoot/gezaaid worden om de natuurwaarden verder te versterken.
Verder zullen aan de rand borden komen waarop wetenswaardigheden staan over de ter plekke aanwezige natuur, bijvoorbeeld de vogels zoals rietzanger, rietgors, kleine karekiet en libellen. Daarnaast kan informatie over het Alblasserpoort worden gegeven.

Projecten waarmee dit initiatief samenhangt:

  • Het gebied is onderdeel van natuur/recreatie/wandelgebied "De Alblasserpoort"
  • (voorzitter gebiedscoöperatie: Hans Klein)
  • Natuurbeheer Alblasserwaard, voorstel is in samenwerking met NVWA opgesteld. Adviseur: Jacques Verhagen.
  • Agrarische Natuurvereniging Den Haneker ondersteunt het voorstel ook.

Dit project draagt bij aan de volgende maatschappelijk thema's:

Er valt meer te beleven in het gebiedje en het wordt ook een rustplaats voor voorbijkomende fietsers en wandelaar. Het is één van de weinige plekjes waar je vanaf het land de Alblas kan beleven !!

Dit project versterkt de identiteit van de streek door:

Door de herinrichting komt de kenmerkende oevervegetatie met de daarbij horende fauna terug en/of breidt zich uit. Daarnaast kan het landschap beter worden beleeft doordat het toegangkelijk wordt gemaakt.

De vraag om ondersteuning komt voort uit:

Na de herinrichting zorgt de eigenaar voor het beheer (zoals hij dit nu al op meerdere plaatsen in het gebied waarvan hij eigenaar is (voormalige provinciale recreatie terreinen) uitvoert.

Dit project draagt bij aan de ontsluiting van de streek door:

De aanleg van het pad maakt het gebied beter toegankelijk.

Het project is duurzaam/energieneutraal doordat:

De knotwilgen leveren hout op dat gebruikt kan worden als brandstof.

De stappen voor realisatie van dit project zijn:

Na verlening van de subsidie kan het project binnen enkele weken worden gestart.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten