Schone, natuurrijke sloten ('prachtsloten' en 'dotterslingers in de polder')

Initiatiefnemers:

Collectief Alblasserwaard/Vijfheerenlanden en Blauwzaam (Prachtlint)

Beschrijving van het project:

In het project ‘Prachtsloten’ optimaliseren we met regionale partners het beheer van (minimaal 10) karakteristieke sloten en oevers. De sloten monitoren we gedurende drie jaar, zodat inzichtelijk wordt of het ingezette beheer een positieve uitwerking heeft op de biodiversiteit en waterkwaliteit.

Het project ‘Dotterslingers in de polder’, dat aansluit bij het project ‘Prachtsloten’, brengt de goudgele dotterslingers weer terug in de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden (AV), en verbetert het leefgebied.

Projecten waarmee dit initiatief samenhangt:

Het hangt samen met een OBN-onderzoek in het leefgebied natte dooradering en met ANLb 2016-2021.

Dit project draagt bij aan de volgende maatschappelijk thema's:

1. Toename van recreatie in het groen in Zuid-Holland [UPG]
Het doel van dit project is een AV met schone, natuurrijke boerensloten, die een lust zijn voor het oog en de belevingswaarde vergroten.

2. Het behoud van de biodiversiteit [UPG]
Niet alleen behoud; met de projecten gaan we voor beheer dat de biodiversiteit significant vergroot.

3. De ontwikkeling en het behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen [UPG]
In dit project wordt ingezet op het belang van schone, natuurrijke boerensloten voor biodiversiteit en waterkwaliteit in de regio. We willen kaders creëren voor een duurzaam beheer van ons karakteristieke slagenlandschap en hiermee de aantrekkelijkheid vergroten voor mens en natuur.

4. Versterking van de identiteit van de streek [gebiedscoalitie]
Een mooie (bloemrijke) polder is het beeld dat veel mensen hebben bij de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. In de praktijk is dit (helaas) niet altijd de waarheid. Door in te zetten op bloemrijke oevers en prachtige (schone) sloten brengen we dit beeld dichter bij de werkelijkheid.

5. Verbetering ontsluiting/bekendheid van de streek [gebiedscoalitie]
Een mooie polder heeft ook aantrekkingskracht op mensen van buiten onze streek. Het wordt voor mensen aantrekkelijker om bijvoorbeeld vanuit de toeristencentra (Rotterdam, Utrecht, Kinderdijk, Schoonhoven en Dordrecht) de fiets te pakken en de polder in te trekken.

6. Vergroten duurzaamheid, energieneutraliteit van de streek [gebiedscoalitie]
Duurzaamheid in de zin van het instandhouden van de polder zoals die is, met duizenden kilometers sloot en oever. Het belang van sloot(randen) voor biodiversiteit en waterkwaliteit.

7. Overige maatschappelijke thema’s (zoals bijvoorbeeld onderwijsvernieuwing, aanpak eenzaamheid ouderen, participatie mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, mobiliteit, ….) [gebiedscoalitie]

Het project beoogt de volgende concrete doelstellingen:
1. Kennisoverdracht OBN <-> betrokkenen regio AV (Gemeenten, WSRL, PZH, agrarisch collectief, vogelwachten etc.);
2. Ontwikkelen integraal beheerpakket, goed voor biodiversiteit en waterkwaliteit voor typen boerensloten AV;
3. Agrariërs, gemeenten e.a. betrekken bij het thema biodiversiteit en waterkwaliteit en het vergroten van draagvlak voor dit thema. Uitrol van het beheer mogelijk maken via het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb; het collectief is hiervoor afhankelijk van ANLb-subsidie via de provincies en/of het waterschap).

De beoogde resultaten na uitvoering van het project zijn:
1. De kennis m.b.t. duurzaam beheer van sloot en oever is vergroot en er ligt een integraal beheerpakket afgestemd op AV;
2. Het integrale beheerpakket wordt, indien mogelijk via het ANLb, uitgerold in de regio;
3. Er is (meer) draagvlak voor biodiversiteit en waterkwaliteit bij deelnemers (agrariërs, gemeenten etc.).

Dit project versterkt de identiteit van de streek door:

De Alblasserwaard/Vijfheerenlanden heeft één van de hoogste dichtheden aan sloten (en oevers) van Nederland. De potentie van deze, relatief smalle, sloten en oevers voor de waterkwaliteit en biodiversiteit is groot. Ze zijn immers de haarvaten van het watersysteem en vormen een fijnmazig netwerk dat een belangrijke rol kan spelen voor de biodiversiteit in de hele regio. Maar hoe beheer je een sloot en oever in het veenweidegebied optimaal, en versterk je de biodiversiteit? Daarvoor is meer kennis en maatwerk nodig.

De vraag om ondersteuning komt voort uit:

Collectief Alblasserwaard/Vijfheerenlanden en Blauwzaam (werkgroep Prachtlint) werken samen om regionaal invulling te geven aan het landelijke onderzoek van kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN) en provincie Zuid-Holland.

Collectief Alblasserwaard/Vijfheerenlanden en Prachtlint brengen praktijkervaringen en praktijkcasussen in voor het OBN-onderzoek en nemen gezamenlijk, via de deelprojecten ‘Prachtsloten’ en ‘Dotterslingers in de polder’, initiatieven voor het versterken van de biodiversiteit en waterkwaliteit in de boerensloot.

Dit project draagt bij aan de ontsluiting van de streek door:

De ‘Prachtsloten’ en ‘Dotterslingers in de polder’ zijn landschappelijk van grote waarde en een lust voor het oog van zowel bewoner als recreant.

Het project is duurzaam/energieneutraal doordat:

N.v.t.

De stappen voor realisatie van dit project zijn:

Prachtsloten
  1. Deelnemers benaderen/afstemmen (agrariërs, gemeenten, OASEN en particulieren) voor de praktijkcasus;
  2. Kennisnetwerk ontwikkelen t.b.v. een integraal beheerpakket (ANLb) afgestemd op de AV;
  3. Monitoring en eventueel bijstellen beheer/begeleiding praktijkcasus.

Dotterslingers in de polder
  1. Inheems zaad verzamelen van de dotter, opkweken en uitplanten in kansrijke boerensloten;
  2. Aanpassen beheer en begeleiding van deelnemers (agrariërs);
  3. Monitoring van dotters (en andere flora).

2019 werving/afstemming deelnemers – nulmeting – afstemming OBN – verzamelen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten