Verkenning 'Verbouwen van bouwmateriaal'

Initiatiefnemers:

Stichting Blauwzaam

Beschrijving van het project:

Het doel van de verkenning ‘Verbouwen van bouwmateriaal’ is om – in samenspraak tussen potentiële leveranciers en afnemers – zoveel mogelijk kansrijke en inspirerende ideeën te verzamelen voor circulair, agrarisch bouwmateriaal en hieruit twee concepten uit te werken die uitvoerbaar zijn in en passend zijn voor de A5H of die kunnen leiden tot mogelijke projectvoorstellen voor volgende gebiedsdeals.

Projecten waarmee dit initiatief samenhangt:

Verkenning Duurzame Landbouw (Wellantcollege, Sjaak Kreeft) en de reeds uitgevoerde verkenning 'Waarde in de Waard'.

Dit project draagt bij aan de volgende maatschappelijk thema's:

De concepten die uit deze verkenning voort moeten komen, dienen bij te dragen aan de volgende thema's: biodiversiteit, behoud van het landschap, verduurzamen van de lokale economie, agrarisch ondernemerschap, circulaire economie, duurzaam bouwen, betrekken van onderwijs. Dit zijn min of meer randvoorwaarden voor de verkenning.

Dit project versterkt de identiteit van de streek door:

We willen in de verkenning nagaan welke streekeigen gewassen geschikt zijn als grondstof van bouwmaterialen en zo bijdragen aan het behoud van het polderlandschap en agrarisch ondernemerschap.

De vraag om ondersteuning komt voort uit:

Deze verkenning richt zich op een ontwikkelen van een nieuw concept. De bedoeling is om tentatieve ideeën om te zetten in concrete concepten. Die concepten moeten levensvatbaar zijn, d.w.z.: ze moeten praktisch en rendabel te maken zijn. Voor deze eerste fase is ondersteuning nodig.

Dit project draagt bij aan de ontsluiting van de streek door:

Als we erin slagen concepten te vinden die lokale ketens mogelijk maken tussen de agrarische sector en bouwsector, toont dit het vooruitstrevende en ondernemende karakter van de streek. Het draagt bovendien bij aan de vitaliteit en aantrekkelijkheid van de streek, omdat we hiermee het polderlandschap willen versterken.

Het project is duurzaam/energieneutraal doordat:

De uitvoering van de verkenning an sich is niet specifiek duurzaam of energieneutraal. De uitkomsten van de verkenning zouden in ieder geval duurzaam moeten zijn.

De stappen voor realisatie van dit project zijn:

  1. Voorbereidende fase (projectorganisatie, werving en afbakening)
  2. Analysefase (bestaande kennis en ideeën, onderzoeken, materiaalstromen- en analyse)
  3. Creatieve fase (genereren van een palet ideeën op basis van materialen en productwensen)
  4. Verdiepings- en opleveringsfase (uitwerken van de twee meest kansrijke ideeën tot concrete concepten en in presentatievorm delen van de uitgewerkte concepten en afronding)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten